Statuten

Statuten WSV Den osse

Statuten van “Watersportvereniging Den Osse”

 

Artikel 1. Naam en Zetel

De vereniging draagt de naam: “Watersportvereniging Den Osse”, hierna te noemen WSV Den Osse.

Zij is opgericht op zesentwintig april negentienhonderdtachtig te Brouwershaven en is aldaar gevestigd.

De vereniging is onder de naam “Watersportvereniging Den Osse” ingeschreven in het Han- delsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22025775.

De statuten en het haven- en huishoudelijk reglement zijn in de Nederlandse en Duitse taal gesteld. Bij verschillen is in alle gevallen de Nederlandstalige versie leidend.

 

Artikel 2. Doel

 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen;
  2. het organiseren van wedstrijden en tochten;
  3. het beheren en onderhouden van de jachthaven van de vereniging met de daarbij beho- rende gebouwen en inrichting;
  4. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
  5. andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

 

Artikel 3. Verenigingsjaar

Een verenigingsjaar en een boekjaar vallen samen met het kalenderjaar.

 

 

Artikel 4. Lidmaatschap

 1. De vereniging kent leden, ereleden, aspirant-leden en begunstigers
 2. Een lidmaatschap is persoonlijk en op geen enkele wijze
 3. De minimum leeftijd om als lid te kunnen worden toegelaten is achttien
 4. Alle leden, ereleden, aspirant-leden en begunstigers worden geacht kennis te hebben genomen van de statuten en het haven- en huishoudelijk
 5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opge- nomen. Deze ledenlijst is op aanvraag en uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden beschikbaar voor leden.

 

Artikel 5. Leden

 1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die, na schriftelijke aanmelding bij de secretaris of de havenmeester, overeenkomstig het haven- en huishoudelijk reglement zijn toegelaten en welke aan hun financiële verplichtingen hebben
 2. Elk lid krijgt overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van het haven- en huishoudelijk reglement één ligplaats toegewezen in de jachthaven van watersportvereniging Den

Statuten WSV Den Osse OUD

Naam en Zetel Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging “Den Osse”, hierna te noemen WSV Den Osse.

Zij is opgericht op zesentwintig april negentienhonderdtachtig te Brouwershaven en is aldaar gevestigd.

 

Doel Artikel 2.

 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen;
  2. het organiseren van wedstrijden en tochten;
  3. het beheren en onderhouden van de jachthaven van de vereniging met de daarbij beho- rende gebouwen en inrichting;
  4. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
  5. andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

Lidmaatschap Artikel 3.

 1. De vereniging bestaat uit leden, ereleden, aspirant-leden, jeugdleden, buitengewone leden en begunstigers.
 2. Lidmaatschap is persoonlijk en op geen enkele wijze

 

Artikel 4.

 1. Leden van de vereniging zijn zij die, na schriftelijke aanmelding bij de secretaris, door het bestuur als zodanig zijn toegelaten en welke aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan.
 2. Als lid kunnen worden toegelaten uitsluitend natuurlijke personen, welke in de haven Den Osse een ligplaats hebben verworven, of aan welke direct een ligplaats kan worden toegewezen.
 3. Indien bij aanmelding niet over een ligplaats in de haven Den Osse wordt beschikt, of nog geen ligplaats kan worden toegewezen, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst ge- plaatst.
 4. De minimum leeftijd om als lid te kunnen worden toegelaten is achttien
 5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opge- nomen. Deze ledenlijst is indien gewenst beschikbaar voor

 

 

 

 

Artikel 6. Ereleden, aspirant-leden, en begunstigers

 1. Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie.
 2. Aspirant-leden zijn zij die schriftelijk te kennen hebben gegeven een ligplaats in de jacht- haven wensen, maar aan wie nog geen ligplaats kan worden toegewezen, en daarom op de wachtlijst worden
 3. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de ledenvergadering vast te stellen
 4. Ereleden, aspirant-leden, en begunstigers, hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of
 5. Evenals bij de leden houdt het bestuur een register bij waarin de namen en adressen van alle ereleden, aspirant-leden, en begunstigers zijn opgenomen.

 

 

Artikel 7. Aanmelding lidmaatschap en toewijzing ligplaats

De aanmelding voor toetreding tot WSV Den Osse en de toewijzing van een ligplaats wordt geregeld in het haven- en huishoudelijk reglement. Het bestuur, eventueel bijgestaan door een door het bestuur te benoemen commissie, besluit of een persoon wordt toegelaten.

 

 

Artikel 7. Schorsing

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, ingeval het lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

 

 

Artikel 8. Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door overlijden van het lid;
  2. Door schriftelijke opzegging aan de secretaris uiterlijk een maand voor het einde van het lopende verenigingsjaar;
  3. Door schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur:
 • Indien gehandeld wordt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de ver- eniging;
 • Indien een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
 • Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 1. Een lid is niet bevoegd, door opzegging van zijn lidmaatschap, een besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten;
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de

Ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden, jeugdleden en begunstigers. Artikel 5.

 1. Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de
 2. Tweede leden zijn met leden samenwonenden echtgenoten/partners.
 3. Aspirant-leden zijn zij die een ligplaats in de jachthaven wensen, maar nog geen ligplaats kunnen worden toegewezen, en daarom op de wachtlijst worden
 4. Jeugdleden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Het jeugd- lidmaatschap kan door het bestuur worden verlengd tot de leeftijd van maximaal 24 jaar, indien het jeugdlid kan aantonen dat deze een dagstudie volgt. Bepalend voor het vaststellen van de leeftijd is 1 november van het verenigingsjaar, waarin de aanname of verlenging plaats vindt;
 5. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum
 6. Ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden, jeugdleden en begunstigers, hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toe- gekend of opgelegd.
 7. Evenals bij de leden houdt het bestuur een register bij waarin de namen en adressen van alle ereleden, aspirant-leden, buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers zijn opge-
 8. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden, wordt daaronder verstaan zowel de leden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.

 

Toelating Artikel 6.

De aanmelding voor toetreding tot WSV Den Osse wordt geregeld bij huishoudelijk regle- ment. Het bestuur, eventueel bijgestaan door een door het bestuur te benoemen commissie, besluit of een persoon al of niet wordt toegelaten en voor welke categorie.

 

Schorsing Artikel 7.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

 

Einde van het lidmaatschap Artikel 8.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door overlijden van het lid;
  2. Door opzegging van het lid;
  3. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opge-

 

 

 

 

jaarlijkse financiële verplichting voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

 1. Indien het lidmaatschap van een lid eindigt door overlijden, heeft de echtgenoot

of echtgenote, de geregistreerde partner of een van de kinderen het recht als lid tot de ver- eniging toe te treden door aanmelding binnen drie maanden bij het bestuur. Een aanmel- ding conform dit artikel valt niet onder een eventuele ledenstop. Evenmin is het bestaan van een wachtlijst hierop van toepassing.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen ook andere dan de hiervoor vermelde perso- nen toe te laten treden in de plaats van het overleden lid.

 1. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en een begunstiger kunnen te al- len tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Namens de vereni- ging geschiedt dit door het
 2. Wanneer het lidmaatschap eindigt, vervalt het recht op een

 

 

Artikel 9. Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden en aspi- rant-leden, uit entreegelden, uit bijdragen van begunstigers, opbrengsten uit verhuur van ligplaatsen en winterstallingen en bijdragen van andere
 2. De hoogte van de jaarlijkse contributie, de huurtarieven van ligplaatsen en de winterstal- ling, bijdragen en entreegelden worden op voorstel van het bestuur door de ledenvergade- ring vastgesteld.
 3. De vereniging verstuurt de nota’s voor contributies en de huurgelden voor ligplaatsen in het eerste kwartaal van het De nota’s voor de winterstalling worden verstuurd binnen één maand nadat een boot is gestald.

 

 

Artikel 10. Rechten van leden

 1. Leden en ereleden hebben stemrecht op de
 2. Aspirant-leden, en begunstigers hebben geen stemrecht op de ledenvergadering. Zij kun- nen aan alle overige activiteiten van de vereniging deelnemen.

 

Artikel 11. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die lid zijn van WSV Den Osse. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden worden door de ledenvergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen benoemd voor een periode van drie

Verkiezing van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zo’n voordracht zijn bevoegd:

 1. het bestuur, meegedeeld bij de oproeping van de ledenvergadering en
 2. tenminste eentiende gedeelte der leden met een minimum van dertig leden, schriftelijke ingediend uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de ledenvergadering bij het

houden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen wanneer zij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook waneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 1. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, het reglement of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onre- delijke wijze benadeelt.
 2. Door schriftelijke opzegging aan de secretaris uiterlijk een maand voor het einde van het lopende
 3. Door schriftelijke opzegging door het bestuur:
 4. Indien gehandeld wordt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereni- ging;
 5. Indien een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
 6. Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 7. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse financiële verplichting voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 9. Indien het lidmaatschap van een lid eindigt door overlijden, heeft de echtgenoot of echt- genote of een van de kinderen het recht tot de vereniging toe te treden door aanmelding binnen drie maanden bij het bestuur. Een aanmelding conform dit artikel valt niet onder een eventuele ledenstop. Evenmin is het bestaan van een wachtlijst hierop van toepas- sing.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen ook andere dan de hiervoor vermelde perso- nen toe te laten treden in de plaats van het overleden lid.

 1. De rechten en verplichtingen van een buitengewoon lid, jeugdlid, aspirant-lid en een be- gunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd, namens de vereniging geschiedt dit door het
 2. Wanneer het lidmaatschap eindigt, vervalt het recht op een ligplaats behalve het bepaalde in lid 7.

 

Jaarlijkse bijdragen. Artikel 9.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, aspirant-le- den, jeugdleden en buitengewone leden, uit entreegelden, uit opbrengsten uit verhuur van ligplaatsen, bijdragen van andere aard.
 2. De hoogte van de jaarlijkse bijdragen en entreegelden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
 3. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na ontvangst van de nota.

 

Rechten van leden Artikel 10.

 1. Leden en jeugdleden, ouder dan achttien jaar, hebben stemrecht op de

 

 

 

 

 1. Elke bindende voordracht kan door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenvergadering worden
 2. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de ledenvergadering overeenkomstig het voor- gaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de ledenvergadering vrij in
 3. Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstem- ming plaats tussen de twee personen met de meeste stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.
 4. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De overige func- ties worden door het bestuur uit zijn midden
 5. Van de bestuursleden is tenminste de helft in Nederland woonachtig, waaronder de voor- zitter. Daarnaast heeft het bestuur een in Duitsland woonachtig en een in België woon- achtig lid.
 6. In WSV Den Osse actieve bestuursleden zijn gedurende hun zittingstermijn vrijgesteld van het betalen van huur voor hun ligplaats. Deze vrijstelling laat onverlet alle overige rechten en plichten die bestuursleden als lid van WSV Den Osse hebben. De vrijstelling gaat in met ingang van de maand nadat een bestuurslid is gekozen en eindigt aan het einde van de maand waarin een bestuurslid
 7. Elk bestuurslid kan, ook indien hij voor bepaalde tijd is benoemd, te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Voor een besluit daartoe is een meerder- heid vereist van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 8. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het be- stuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is één keer herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Van het bovenstaande kan worden afgeweken, dit ter beoordeling van de ledenverga- dering.
 9. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 10. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 11. door ontslag als bedoeld in lid 8;
 12. door zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van ten- minste drie maanden.
 13. Ingeval van tussentijdse vacature zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor de volgende ledenvergadering na het ontstaan van de vacature een kandidaatstelling wor- den uitgeschreven teneinde in de vacature te voorzien. Deze termijn hoeft niet in acht te worden genomen indien de betrokken functie binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature volgens het rooster als bedoeld in lid 2 voor aftreden in aanmerking zou komen.
 14. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het bestu- ren van de vereniging.
 15. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 16. Het bestuur is, mits met toestemming van de ledenvergadering, bevoegd tot het
 1. Aspirant-leden, ereleden, buitengewone leden en begunstigers kunnen aan alle overige activiteiten van de vereniging deelnemen.

 

Bestuur Artikel 11.

 1. Het bestuur wordt gevormd uit tenminste vijf personen die lid van WSV Den Osse zijn en bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden wor- den door de ledenvergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen benoemd voor een periode van drie
 2. Verkiezing van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zo’n voordracht zijn bevoegd het bestuur, meegedeeld bij de oproeping van de vergadering en tenminste een tiende gedeelte der leden met een maximum van dertig leden, schriftelijke ingediend uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de vergadering bij het bestuur.
 3. Elke bindende voordracht kan door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering worden
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in
 5. Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstem- ming plaats tussen de twee personen met de meeste stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.
 6. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De overige func- ties worden door het bestuur uit zijn midden

 

Werkwijze van het bestuur Artikel 12

 1. Elk bestuurslid kan, ook indien hij voor bepaalde tijd is benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het be- stuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is één keer herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Van het bovenstaande kan worden afgeweken, dit ter beoordeling van de ledenverga- dering.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging:
  2. door ontslag als bedoeld in lid 1;
  3. door bedanken.
 4. Inval van tussentijdse vacature zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor de volgende ledenvergadering na het ontstaan van de vacature een kandidaatstelling worden uitge- schreven teneinde in de vacature te voorzien. Deze termijn hoeft niet in acht te worden genomen indien de betrokken functie binnen drie maanden na het ontstaan van de vaca-

 

 

 

 

sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoede- ren. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van ledenvergadering voor besluiten tot:
 2. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt ver- leend;
 3. Het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 15 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris of de penningmeester of hun respectievelijke plaatsvervangers tezamen met een ander bestuurslid.
 2. Het bestuur legt handelingen, welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen en het in de geaccordeerde begroting genoemde maximum bedrag te boven gaan, vooraf voor aan de Raad van
 3. Voor het beschikken over bank- en girosaldi tot een maximumbedrag per gebeurte- nis is de handtekening van de penningmeester voldoende. De hoogte van dit maximum- bedrag wordt in het haven- en huishoudelijk reglement geregeld. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
 4. Het bestuur is verplicht jaarlijks na afloop van het verenigingsjaar een financieel jaarverslag met een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:293 lid 1 Bur- gerlijk Wetboek aan de ledenvergadering voor te

 

Artikel 13. Raad van Advies

 1. WSV Den Osse kent een door de ledenvergadering te benoemen Raad van Advies van drie leden. Leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn niet De Raad van Advies kiest uit haar midden een woordvoer- der.
 2. De Raad van Advies adviseert op verzoek het
 3. Het bestuur van WSV Den Osse raadpleegt de Raad van Advies in ieder geval bij uitga- ven en/of investeringen en/of financiële verplichtingen die de geaccordeerde begroting te boven gaan en bij ingrijpende besluiten betreffende de
 4. Minimaal een maal per jaar vergadert het bestuur in aanwezigheid van de Raad van Ad- vies.
 5. Het bestuur mag afwijken van het advies van de Raad van Advies. In geval van afwijking geeft zij hiervoor een motivatie aan de Raad van Advies en brengt zij hierover verslag uit aan de
 6. De Raad van Advies doet jaarlijks na afloop van het verenigingsjaar verslag aan de leden- vergadering betreffende haar activiteiten en

ture volgens het rooster als bedoeld in lid 2 voor aftreden in aanmerking zou komen.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is, mits met toestemming van de algemene vergadering, bevoegd tot het slui- ten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden
 4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor be- sluiten tot:
  1. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt ver- leend;
  2. Het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring dan door en tegen derden geen beroep worden
 5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 8 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris of de penningmeester of hun respectievelijke plaatsvervangers tezamen met een ander bestuurslid.
 6. Voor het beschikken over bank- en girosaldi tot een maximumbedrag per gebeurte- nis is de handtekening van de penningmeester voldoende. De hoogte wordt in het huis- houdelijk reglement geregeld.
 7. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden

 

Commissies Artikel 13

 1. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van activiteiten terzijde laten staan door commis- sies.
 2. De bevoegdheid tot het instellen en opheffen van commissies berust bij het bestuur. De ledenvergadering kan het bestuur opdragen een commissie samen te stellen. De commis- sies oefenen hun taak aan de hand van richtlijnen verstrekt door het bestuur. Zij doen dat onder volledige verantwoordelijkheid van het
 3. Een commissie bestaat uit tenminste twee leden. Indien een bestuurslid deel van een commissie uitmaakt berust bij hem het rapporteurschap.
 4. De kascommissie bestaat uit minimaal drie door de ledenvergadering benoemde leden. Zij mogen geen bestuurslid zijn. De leden van de kascommissie worden jaarlijks be- noemd met een maximum van drie termijnen. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt daarvan aan de algemene vergadering ver- slag uit. Zij kan zich zonodig door deskundigen doen bijstaan. Het bestuur moet volledig meewerken aan het onderzoek van de commissie.
 5. De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie, bestaande uit

 

 

 

 

Artikel 14. Commissies

 1. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van activiteiten terzijde laten staan door commis- sies.
 2. De bevoegdheid tot het instellen en opheffen van commissies berust bij het bestuur. De ledenvergadering kan het bestuur opdragen een commissie samen te stellen. Een in op- dracht van de ledenvergadering samengestelde commissiekan uitsluitend worden opgehe- ven met instemming van de
 3. De commissies oefenen hun taak aan de hand van richtlijnen verstrekt door het Zij doen dat onder volledige verantwoordelijkheid van het bestuur.
 4. Een commissie bestaat uit tenminste twee leden. Indien een bestuurslid deel van een commissie uitmaakt, berust bij hem het rapporteurschap.

 

Artikel 15. Ledenvergadering

 1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een ledenvergade- ring gehouden, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het afgelopen De datum van deze vergadering wordt vastgesteld door het bestuur en minstens veertien dagen voordien schriftelijk aan de leden meegedeeld onder gelijktijdige opgave van de te behandelen agenda en overlegging van de betreffende jaarstukken. Tijdens deze vergadering staat in ieder geval op de agenda:
  1. jaarverslag en financiële verantwoording van de penningmeester met een voorstel voor de begroting van het reeds lopende jaar;
  2. een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2: 293 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
  3. verslag van de Raad van Advies;
  4. benoeming van een nieuw lid voor de Raad van Advies;
  5. benoeming en/of herbenoeming van bestuursleden (rooster van aftreden).
 2. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
 3. Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen, zo dikwijls het dit nodig oordeelt en indien het hierom wordt verzocht door tenminste 45 stemgerechtigde leden in een daartoe schriftelijk gemotiveerd verzoek aan de secretaris. Indien het bestuur in gebreke blijft een vergadering uit te schrijven binnen drie weken na postdatum van vermeld verzoek, dan hebben de verzoekers daartoe zelf het recht. De vergaderingen worden acht dagen, en in spoedeisende gevallen drie dagen, vantevoren door het bestuur aangekondigd bij convo- catie, waarop de te behandelen punten worden
 4. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsver- vanger. Zijn er geen bestuursleden aanwezig dan kiest de vergadering zelf een voorzitter voor de vergadering. De secretaris of een andere door de voorzitter aangewezen persoon maakt notulen op van het verhandelde in de vergadering; deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering
 5. De ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, ereleden, aspirant-leden en begunstigers vol- gens het ledenregister bedoeld in artikel 4 en artikel 6.
 6. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 16.

tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet als bedoeld in lid 4. Deze commis- sie heeft dezelfde bevoegdheid als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

 

Ledenvergadering Artikel 14

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31
 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een ledenvergade- ring gehouden, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het afgelopen De datum van deze vergadering wordt vastgesteld door het bestuur en minstens veertien dagen voordien schriftelijk aan de leden meegedeeld onder gelijktijdige opgave van de te behandelen agenda en overlegging van de betreffende jaarstukken. Tijdens deze vergadering staat in ieder geval op de agenda:
  1. jaarverslag een financiële verantwoording van de penningmeester met een voorstel voor de begroting van het reeds lopende jaar;
  2. verslag van de kascommissie;
  3. benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie;
  4. benoeming en/of her benoeming van bestuursleden.
 3. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
 4. Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen, zo dikwijls het dit nodig oordeelt en indien het hierom wordt verzocht door tenminste 10% van de stemgerechtigde leden met een maximum van dertig leden in een daartoe schriftelijk gemotiveerd verzoek aan de

secretaris. Indien het bestuur in gebreke blijft een vergadering uit te schrijven binnen drie weken na postdatum van vermeld verzoek, dan hebben de verzoekers daartoe zelf het recht. De vergaderingen worden acht dagen, en in spoedeisende gevallen drie dagen, van- tevoren door het bestuur aangekondigd bij convocatie, waarop de te behandelen punten worden vermeld.

 1. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsver- vanger. Zijn er geen bestuursleden aanwezig dan heeft de vergadering zelf een voorzitter voor de vergadering. De secretaris of een andere door de voorzitter aangewezen persoon maakt notulen op van het verhandelde in de vergadering, deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering
 2. De ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, ereleden, buitengewone leden, jeugdleden, aspirant-leden en begunstigers volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 en artikel
 3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 16.

 

 

 

 

Artikel 16. Besluitvorming en stemming

 1. Toegang tot de ledenvergaderingen hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, aspirant-leden en begunstigers. Geschorste leden hebben geen toegang tot de ledenverga- dering, behalve wanneer hun schorsing op de agenda van de ledenvergadering
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het
 3. Begunstigers hebben het recht tijdens de ledenvergadering het woord te voeren, tenzij de ledenvergadering anders
 4. Alle besluiten, uitgezonderd de besluiten waarvoor in de statuten een andere regeling is getroffen, worden genomen bij meerderheid van stemmen van de op de vergadering aan- wezige leden. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen op personen beslist het lot, bij staking van stemming over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Leden kunnen zich op de ledenvergadering door een ander lid doen vertegenwoordigen en het stemrecht via een gedateerde op naam uitgeschreven volmacht (ter inzage van het bestuur) overdragen aan dit lid. Een lid kan voor maximaal twee andere stemgerechtigde leden als gevolmachtigde optreden. Het be- stuur houdt een register bij van machtiging, dat ter inzage van de aanwezige leden dient te zijn. Er kan alleen een machtiging worden verstrekt over zaken genoemd in de agenda, zoals die bekend was ten tijde van het verstrekken van de
 5. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn
 6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor een stemming

 

Artikel 17. Statutenwijziging

Wijziging in deze statuten kan alleen tot stand komen, wanneer in een tot dat doel minstens veertien dagen tevoren aangekondigde ledenvergadering minstens driekwart van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en minstens driekwart der op die vergadering aanwezige leden zich er voor verklaren.

Mocht het vereiste quorum niet aanwezig zijn, dan zal binnen een maand, doch niet eerder dan veertien dagen na voornoemde vergadering, een tweede vergadering als hiervoor bedoeld bijeen worden geroepen. De wijziging wordt geacht te zijn aangenomen, indien driekwart der dan aanwezige leden zich ervoor verklaren.

Zij, die de oproeping tot een ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten- wijziging hebben gedaan, moeten gelijktijdig met de aankondiging voor deze ledenverga- dering, de voorgestelde statutenwijziging(en) ter inzage geven.

 

Artikel 17. Haven- en huishoudelijk reglement

 1. Het haven- en huishoudelijk reglement van WSV Den Osse worden door de ledenverga- dering vastgesteld. Hierin wordt opgenomen alles wat nadere regeling nodig heeft. Zij mogen geen bepalingen inhouden, die in strijd zijn met de wet of met deze statuten en zij zijn bindend voor alle betrokkenen.
 2. Wijziging van het haven- en huishoudelijk reglement of het winterstallingsreglement kan geschieden bij besluit van de ledenvergadering op voordracht van het bestuur of indien dit wordt verzocht door tenminste eenderde gedeelte van de stemgerechtigden der vereni- ging.

Besluitvorming en stemming Artikel 15

 1. Toegang tot de ledenvergaderingen hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, buitengewone leden, jeugdleden en aspirant-leden en begunstigers. Geschorste leden en buitengewone leden hebben geen toegang tot de ledenvergadering, behalve wanneer hun schorsing op de agenda van de ledenvergadering
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het
 3. Buitengewone leden en begunstigers hebben het recht tijdens de ledenvergadering het woord te voeren, tenzij de ledenvergadering anders
 4. Ieder lid dat niet geschorst is heeft een stem. Ereleden, buitengewone leden, jeugdleden beneden de achttien jaar, aspirant-leden en begunstigers hebben geen
 5. Alle besluiten, uitgezonderd de besluiten waarvoor in de statuten een andere regeling is getroffen, worden genomen bij meerderheid van stemmen der op de vergadering aanwe- zige stemmen. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen op personen beslist het lot, bij staking van stemming over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Leden kunnen zich op de ledenvergadering door een ander lid doen vertegenwoordigen en het stemrecht via een gedateerde op naam uitgeschreven volmacht (ter inzage van het bestuur) overdragen aan dit lid. Een lid kan voor maximaal twee andere stemgerechtigde leden als gevolmachtigde optreden. Het be- stuur houdt een register bij van machtiging, dat ter inzage van de aanwezige leden dient te zijn. Er kan alleen een machtiging worden verstrekt over zaken genoemd in de agenda, zoals die bekend was ten tijde van het verstrekken van de
 6. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor een stemming

 

Statutenwijziging Artikel 16.

Wijziging in deze statuten kan alleen tot stand komen, wanneer in een tot dat doel minstens veertien dagen tevoren aangekondigde ledenvergadering minstens driekwart van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en minstens driekwart der op die vergadering aanwezige leden zich er voor verklaren.

Mocht het vereiste quorum niet aanwezig zijn, dan zal binnen een maand, doch niet eerder dan veertien dagen na voornoemde vergadering, een tweede vergadering als hiervoor bedoeld bijeen worden geroepen. De wijziging wordt geacht te zijn aangenomen, indien driekwart der dan aanwezige leden zich ervoor verklaren.

Zij, die de oproeping tot een ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten- wijziging hebben gedaan, moeten gelijktijdig met de aankondiging voor deze ledenverga- dering, de voorgestelde statutenwijziging(en) ter inzage geven.

 

Huishoudelijke reglement Artikel 17.

 1. Een huishoudelijk reglement, alsmede een havenreglement, door de ledenvergadering vast te stellen, regelt alles wat nadere regeling nodig heeft; zij mogen geen bepalingen

 

 

 

 

Artikel 18. Ontbinding en vereffening

WSV Den Osse kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe wordt besloten in een tot dat doel minstens veertien dagen van tevoren aangekondigde ledenvergadering, waar- aan minstens driekwart van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en minstens driekwart der op die ledenvergadering aanwezige leden zich er voor verklaren. Mocht het vereiste quorum niet aanwezig zijn, dan zal binnen een maand doch niet eerder dan veertien dagen na voornoemde vergadering een tweede vergadering, als hiervoor bedoeld bijeen worden geroepen. Het besluit wordt geacht te zijn aangenomen, indien driekwart der dan aanwezige leden zich ervoor verklaren. In de vergadering, waarin het besluit tot ontbinding van WSV Den Osse wordt genomen, zal worden beslist wie met de liquidatie

zal (zullen) worden belast en de wijze waarop het batig saldo een bestemming zal krijgen, zo mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

 

Artikel 19

In gevallen waarin deze statuten of het haven- en huishoudelijk reglement niet voorzien, alsook bij verschillen van uitleg daarvan, beslist het bestuur met inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke bepalingen.

inhouden, die in strijd zijn met de wet of met deze statuten en zijn bindend voor alle betrokkenen.

 1. Wijziging van het huishoudelijk- en/of het havenreglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering op voordracht van het bestuur of indien dit wordt verzocht door tenminste eentiende gedeelte van de stemgerechtigden der vereniging, met een maximum van dertig leden.

 

Ontbinding Artikel 18.

WSV Den Osse kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe wordt besloten in een tot dat doel minstens veertien dagen van tevoren aangekondigde ledenvergadering, waar- aan minstens driekwart van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en minstens driekwart der op die ledenvergadering aanwezige leden zich er voor verklaren. Mocht het vereiste quorum niet aanwezig zijn, dan zal binnen een maand doch niet eerder dan veertien dagen na voornoemde vergadering een tweede vergadering, als hiervoor bedoeld bijeen worden geroepen. Het besluit wordt geacht te zijn aangenomen, indien driekwart der dan aanwezige leden zich ervoor verklaren. In de vergadering, waarin het besluit tot ontbinding van WSV Den Osse wordt genomen, zal worden beslist wie met de liquidatie zal (zullen) worden belast en de wijze waarop het batig saldo een bestemming zal krijgen zo mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

 

……………………………. Artikel 19

In gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement of het havenreglement niet voorziet, alsook bij verschillen van uitleg daarvan, beslist het bestuur.
nieuwe statuten,nog niet in werking getreden

v1.0 d.d. 7 september 2020

Artikel 1 – Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging “Den Osse”, hierna te noemen: WSV Den Osse.
Zij is opgericht op zesentwintig april negentienhonderd tachtig te Brouwershaven en heeft haar zetel en is gevestigd te Brouwershaven, gemeente Schouwen-Duiveland.
De vereniging is onder de naam Watersportvereniging “Den Osse” ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 22025775.

Artikel 2 – Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel de belangen van haar leden op watersportgebied te behartigen en de samenwerking tussen hen te bevorderen, en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan dienstbaar kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het aanleggen, beheren en onderhouden van de jachthaven en terreinen van de vereniging met de daarbij behorende gebouwen en inrichting;
b. het bevorderen en uitdragen van het verenigingsleven.

Artikel 3 – Verenigingsjaar en boekjaar
Een verenigingsjaar en een boekjaar vallen samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 – Lidmaatschap
1. De vereniging kent leden, ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers.
2. Een lidmaatschap is persoonlijk en op geen enkele wijze overdraagbaar.
3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en mailadressen van alle leden, ereleden, aspirant-leden, jeugdleden en begunstigers zijn opgenomen.

Artikel 5 – Leden
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die tot het lidmaatschap van de vereniging zijn toegelaten, aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan en een vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse toegewezen hebben gekregen.
2. De minimum leeftijd om als lid te kunnen worden toegelaten is de leeftijd waarop iemand wettelijk meerderjarig is.

Artikel 6 – Ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers
1. Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging ofwel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie.
2. Aspirant-leden zijn zij, die schriftelijk aan de havenmeester te kennen hebben gegeven een vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse te wensen, maar aan wie nog geen vaste ligplaats kan worden toegewezen en daarom op de wachtlijst worden geplaatst.
3. Gezinsleden zijn zij, die tezamen met een lid een gemeenschappelijk huishouden voeren alsmede hun kinderen voor zover die nog niet de 26-jarige leeftijd hebben bereikt.
4.[1] Voor wat betreft hun rechten en verplichtingen aan gezinsleden gelijkgesteld worden zij, die tezamen met een lid eigenaar zijn van een boot waarvoor een vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse is toegewezen, aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan en geen gezinslid zijn. Deze mede-eigenaren zijn verplicht het door de algemene vergadering vast te stellen bedrag van de contributie te betalen aan de vereniging.
5.[2] Jeugdleden zijn zij, die minderjarig zijn, geen gezinslid zijn, en na schriftelijke aanmelding bij de havenmeester zijn toegelaten om aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen en/of een vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse in te nemen. De aanmelding dient te geschieden door de wettelijke vertegenwoordiger. De toelating geldt voor de duur van één verenigingsjaar. Het is toegestaan om zich jaarlijks opnieuw aan te melden.
6. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met minimaal het door de algemene vergadering vast te stellen bedrag van de contributie.
7. Ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke aan hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 7 – Toelating lidmaatschap en toewijzing vaste ligplaats(en)
1. De toelating tot het lidmaatschap van de vereniging en de toewijzing van een vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse worden geregeld in het haven- en huishoudelijk reglement.
2. Het bestuur beslist over de toelating van leden, aspirant-leden, jeugdleden en begunstigers.
3. Elk lid heeft overeenkomstig het bepaalde in het haven- en huishoudelijk reglement een vaste ligplaats toegewezen gekregen in de jachthaven van WSV Den Osse.

Artikel 8 – Schorsing
Het bestuur is gerechtigd een lid, erelid, aspirant-lid, gezinslid [4] (en daaraan gelijkgestelde mede-eigenaar) of jeugdlid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, ingeval die persoon in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat iemand is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, terwijl de aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen wel van kracht blijven.

Artikel 9 – Einde lidmaatschap van leden
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging aan de havenmeester uiterlijk een maand voor het einde van het lopende verenigingsjaar;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur:
I- indien gehandeld wordt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging;
II- indien een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
III- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
d. door ontzetting. Het lidmaatschap kan alleen eindigen door ontzetting wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Indien het lidmaatschap van een lid eindigt door overlijden, heeft de echtgenoot of echtgenote, de (geregistreerde) partner, een meerderjarig gezinslid of daaraan gelijk gestelde mede-eigenaar, of een van de meerderjarige kinderen het recht als lid tot de vereniging toe te treden door aanmelding binnen zes maanden na overlijden bij de havenmeester. Een aanmelding op basis van dit lid valt niet onder een eventuele ledenstop; evenmin is het bestaan van een wachtlijst hierop van toepassing. Een toetreding tot de vereniging op basis van dit lid omvat tevens de overname van de vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse.
3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de havenmeester. Opzegging door de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.
4. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van een volle kalendermaand. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een Jeugdleden die overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5 zijn toegelaten om een vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse in te nemen, krijgen de ligplaats voor de duur van één verenigingsjaar toegewezen. 2 verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Een lid is niet bevoegd tot onmiddellijke opzegging van zijn lidmaatschap in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. Een lid is niet bevoegd, door opzegging van zijn lidmaatschap, een besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De maximale schorsingsperiode van een maand als genoemd in artikel 8 geldt niet voor deze situatie.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld.
8. Wanneer het lidmaatschap eindigt, vervalt het recht op een vaste ligplaats.

Artikel 10 – Einde lidmaatschap van ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers
[5] van ereleden, aspirant-leden, gezinsleden (en, jeugdleden en begunstigers kan kunnen te allen tijde eenzijdig door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft – voor zover van toepassing – desalniettemin de jaarlijkse contributie of bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 11 – Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit entreegelden en contributies van leden, aspirant- leden, aan gezinsleden gelijkgestelde mede-eigenaren, jeugdleden, bijdragen voor deelname aan activiteiten, bijdragen van begunstigers, opbrengsten uit verhuur van (vaste) ligplaatsen en winterstallingen, passantenliggelden en uit bijdragen van andere aard.
2. De hoogte van de jaarlijkse contributie, het entreegeld, de minimale bijdrage van begunstigers, het huurtarief van (vaste) ligplaatsen en winterstalling en van het passantentarief worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld.
3. De vereniging verstuurt de nota’s voor contributies en huurgelden voor (vaste) ligplaatsen in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar. De nota’s voor de winterstalling worden verstuurd nadat de boot is gestald.
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van een betalingsverplichting. Dat geldt niet voor ontheffingen aan leden van het bestuur.

Artikel 12 – Stemrecht
[6] 1. Leden en, ereleden en meerderjarige jeugdleden hebben stemrecht op de algemene vergadering.
2. Aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar hebben geen stemrecht.

Artikel 13 – Deelname aan activiteiten van de vereniging
Leden, ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers kunnen aan alle activiteiten van de vereniging deelnemen. Het lidmaatschap De rechten en verplichtingen daaraan gelijkgestelde mede-eigenaren)

Artikel 14 – Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die lid zijn van WSV Den Osse. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden worden door de algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen benoemd voor een periode van drie jaar.
2. Verkiezing van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van ’zodanige voordracht zijn bevoegd:
a. het bestuur, medegedeeld bij de oproeping voor de algemene vergadering en
b. ten minste dertig stemgerechtigde leden, schriftelijke ingediend uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de algemene vergadering bij het bestuur.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
5. Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tussen de twee personen met de meeste stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.
6. Van de bestuursleden heeft ten minste de helft voldoende kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de voorzitter.
7. Elk bestuurslid dient een op zijn bestuursfunctie toegespitste Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Artikel 15 – Einde bestuurslidmaatschap, schorsing, herverkiezing
1. Elk bestuurslid kan, ook indien hij voor bepaalde tijd is benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Voor een besluit daartoe is een volstrekte meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is één keer herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Van het in dit lid bepaalde kan worden afgeweken, dit ter beoordeling van de algemene vergadering.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door ontslag als bedoeld in lid 2;
c. door zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van ten minste drie maanden. De ontslagbrief dient te worden gericht aan het bestuur.
d. indien niet binnen twee maanden na de benoeming de in artikel 14 lid 7 bedoelde Verklaring Omtrent Gedrag is overgelegd.

Artikel 16 – Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur
1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden de overige functies aan. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt inclusief besluitenlijst, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 17 – Bestuurstaak, vertegenwoordiging
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin het voorzien in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
c. aanmerkelijke uitgaven en/of investeringen en/of financiële verplichtingen. In het haven- en huishoudelijk reglement wordt geregeld wanneer daarvan sprake is. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij twee bestuurders tezamen waaronder in ieder geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester dan wel hun respectievelijke plaatsvervangers.
7. Voor het doen van betalingen tot een maximumbedrag per gebeurtenis is de handtekening van de penningmeester voldoende. De hoogte van dit maximumbedrag wordt in het haven- en huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 18 – Financieel jaarverslag, rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks na afloop van het verenigingsjaar een financieel jaarverslag met een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek aan de algemene vergadering voor te leggen. De accountant wordt op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal drie jaren. Na het verstrijken van deze termijn mag dezelfde accountant opnieuw worden benoemd.
3. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaren te bewaren.

Artikel 19 – Raad van advies
1. WSV Den Osse kent een door de algemene vergadering te benoemen raad van advies van drie leden. Leden van de raad van advies worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn niet herkiesbaar. De raad van advies kiest uit zijn midden een woordvoerder.
2. Het lidmaatschap van de raad van advies is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur [8] of het lidmaatschap van de kascommissie. 
3. Het bestuur kan de raad van advies te allen tijde om advies vragen. Het bestuur raadpleegt de raad van advies in ieder geval bij:
a. het opstellen van de begroting;
3. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de de vereniging en de door haar in stand gehouden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van advies.
b. besluiten tot aanmerkelijke uitgaven en/of investeringen en/of financiële verplichtingen. In het haven- en huishoudelijk reglement wordt geregeld wanneer daarvan sprake is;
c. ingrijpende besluiten betreffende personen. Daartoe behoren onder meer besluiten tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en het ontslag van medewerkers.
4. Minimaal eenmaal per jaar vergadert het bestuur in aanwezigheid van de raad van advies.
5. Het bestuur mag afwijken van het advies van de raad van advies. In geval van afwijking geeft het bestuur hiervoor de reden(en) op aan de raad van advies en brengt hierover verslag uit aan de algemene vergadering.
6. De raad van advies doet jaarlijks na afloop van het verenigingsjaar verslag aan de algemene vergadering over zijn activiteiten en adviezen.

Artikel 20 – Kascommissie
1. WSV Den Osse kent een door de algemene vergadering te benoemen kascommissie van drie leden. Leden van de kascommissie worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn één keer herkiesbaar. De kascommissie kiest uit zijn midden een woordvoerder.
2. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het lidmaatschap van de raad van advies.
3. De kascommissie onderzoekt [9] de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en controleert de doelmatige inzet van de middelen alles in de ruimste zin van het woord. De kascommissie brengt in de vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld aan de algemene vergadering mondeling verslag van haar bevindingen uit. De kascommissie komt daartoe tenminste één maal [10] per jaar bijeen. Het bestuur verschaft de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen, toont haar desgewenst de kas en de waarden en stelt de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan de kascommissie de algemene vergadering voorstellen om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Artikel 21 – Bestuurscommissies
1. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taken terzijde laten staan door commissies.
2. De bevoegdheid tot het instellen en opheffen van deze commissies berust bij het bestuur.
3. De commissies oefenen hun taak uit aan de hand van richtlijnen verstrekt door het bestuur. Zij doen dat onder volledige verantwoordelijkheid van het bestuur.
4. Een commissie bestaat uit ten minste twee leden. Indien een bestuurslid deel uitmaakt van een commissie, berust bij hem het rapporteur schap.
5. Leden van commissies die zich specifiek richten op jeugdigen dienen vooraf een op de taken van de commissie toegespitste Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Artikel 22 – Algemene vergadering
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Artikel 23 – Bijeenroeping algemene vergaderingen
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de mailadressen van de leden, ereleden, aspirant-leden, mede-eigenaren, jeugdleden en begunstigers volgens de ledenlijst bedoeld in artikel 4. De termijn van de oproeping bedraagt ten minste twee weken, de dag van de oproeping niet meegerekend. Het bestuur kan in naar zijn oordeel spoedeisende gevallen deze termijn verkorten tot ten minste drie dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering gehouden, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Tijdens deze vergadering staan in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda:
a. jaarverslag en financiële verantwoording van de penningmeester met een voorstel voor de begroting van het al lopende jaar;
b. een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek; c. verslag van de raad van advies;
d. verslag van de kascommissie;
e. indien aan de orde: benoeming leden van de raad van advies;
f. benoeming leden van de kascommissie;
g. indien aan de orde: benoeming van de accountant;
h. indien aan de orde: benoeming en/of herbenoeming van bestuursleden (rooster van aftreden). Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van ten minste 45 stemgerechtigde leden, gericht aan de secretaris, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op een wijze waarmee zoveel mogelijk leden worden bereikt.

Artikel 24 – Toegang, stemrecht en machtiging
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers. Een geschorst persoon heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene vergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
4. Ieder lid dat niet geschorst is heeft één stem.
5. Leden kunnen zich op de algemene vergadering door een ander lid of een meerderjarig gezinslid doen vertegenwoordigen en het stemrecht via een gedateerde op naam uitgeschreven volmacht (ter inzage van het bestuur) overdragen aan dit lid. Een lid, erelid of meerderjarig gezinslid kan voor maximaal twee andere stemgerechtigde leden als gevolmachtigde optreden. Het bestuur houdt een register bij van machtiging, dat ter inzage van de aanwezige leden dient te zijn. Er kan alleen een machtiging worden verstrekt voor onderwerpen genoemd in de agenda, zoals die bekend was ten tijde van het verstrekken van de machtiging.

Artikel 25 – Voorzitterschap en notulen
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter worden ondertekend.

Artikel 26 – Besluitvorming en stemming
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet- schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
5. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
6. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij de voorzitter een mondelinge stemming voorstelt en géén der perso(o)n(en) waarover wordt gestemd of stemgerechtigden zich daar vóór de stemming tegen verzet. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Artikel 27 – Statutenwijziging
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten gelijktijdig met de aankondiging voor deze algemene vergadering, de voorgestelde statutenwijziging(en) ter inzage geven.
3. Het besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is het vereiste quorum niet aanwezig, dan wordt binnen een maand, doch niet eerder dan veertien dagen na voornoemde vergadering een tweede vergadering als hiervoor bedoeld bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 28 – Haven- en huishoudelijk reglement
1. De algemene vergadering kan bij haven- en huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het haven- en huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. Het haven- en huishoudelijk reglement is bindend voor alle betrokkenen.
3. Wijziging van het haven- en huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of indien dit wordt verzocht door ten minste dertig stemgerechtigde leden van de vereniging.

Artikel 29 – Bestuurlijke leidraad
1. Het bestuur stelt een bestuurlijke leidraad op waarin in ieder geval de volgende zaken aan de orde komen: missie, waarden, visie, (meerjaren-)doelen en strategie. De bestuurlijke leidraad wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurlijke leidraad is een zelfstandig document naast de statuten en het haven- en huishoudelijk reglement, en vormt een leidraad voor de leden en het bestuur om met elkaar de vereniging vorm te geven.

Artikel 30 – Ontbinding en vereffening
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel [11] 26 27 is van overeenkomstige toepassing.
2. In de vergadering, waarin het besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen, zal worden beslist wie met de liquidatie [12] zal (zullen) worden belast
3. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

Artikel 31 – Slotbepaling
1. Alle leden, ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, mede-eigenaren, jeugdleden en begunstigers worden geacht kennis te hebben genomen van de statuten en het haven- en huishoudelijk reglement.
2. In gevallen waarin deze statuten of het haven- en huishoudelijk reglement niet voorzien, alsook bij verschillen van uitleg daarvan, beslist het bestuur met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
3. Op deze statuten is het Nederlands recht van toepassing.