Statuten

v1.0 d.d. 7 september 2020

Artikel 1 – Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging “Den Osse”, hierna te noemen: WSV Den Osse.
Zij is opgericht op zesentwintig april negentienhonderd tachtig te Brouwershaven en heeft haar zetel en is gevestigd te Brouwershaven, gemeente Schouwen-Duiveland.
De vereniging is onder de naam Watersportvereniging “Den Osse” ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 22025775.

Artikel 2 – Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel de belangen van haar leden op watersportgebied te behartigen en de samenwerking tussen hen te bevorderen, en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan dienstbaar kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het aanleggen, beheren en onderhouden van de jachthaven en terreinen van de vereniging met de daarbij behorende gebouwen en inrichting;
b. het bevorderen en uitdragen van het verenigingsleven.

Artikel 3 – Verenigingsjaar en boekjaar
Een verenigingsjaar en een boekjaar vallen samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 – Lidmaatschap
1. De vereniging kent leden, ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers.
2. Een lidmaatschap is persoonlijk en op geen enkele wijze overdraagbaar.
3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en mailadressen van alle leden, ereleden, aspirant-leden, jeugdleden en begunstigers zijn opgenomen.

Artikel 5 – Leden
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die tot het lidmaatschap van de vereniging zijn toegelaten, aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan en een vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse toegewezen hebben gekregen.
2. De minimum leeftijd om als lid te kunnen worden toegelaten is de leeftijd waarop iemand wettelijk meerderjarig is.

Artikel 6 – Ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers
1. Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging ofwel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie.
2. Aspirant-leden zijn zij, die schriftelijk aan de havenmeester te kennen hebben gegeven een vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse te wensen, maar aan wie nog geen vaste ligplaats kan worden toegewezen en daarom op de wachtlijst worden geplaatst.
3. Gezinsleden zijn zij, die tezamen met een lid een gemeenschappelijk huishouden voeren alsmede hun kinderen voor zover die nog niet de 26-jarige leeftijd hebben bereikt.
4.[1] Voor wat betreft hun rechten en verplichtingen aan gezinsleden gelijkgesteld worden zij, die tezamen met een lid eigenaar zijn van een boot waarvoor een vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse is toegewezen, aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan en geen gezinslid zijn. Deze mede-eigenaren zijn verplicht het door de algemene vergadering vast te stellen bedrag van de contributie te betalen aan de vereniging.
5.[2] Jeugdleden zijn zij, die minderjarig zijn, geen gezinslid zijn, en na schriftelijke aanmelding bij de havenmeester zijn toegelaten om aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen en/of een vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse in te nemen. De aanmelding dient te geschieden door de wettelijke vertegenwoordiger. De toelating geldt voor de duur van één verenigingsjaar. Het is toegestaan om zich jaarlijks opnieuw aan te melden.
6. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met minimaal het door de algemene vergadering vast te stellen bedrag van de contributie.
7. Ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke aan hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 7 – Toelating lidmaatschap en toewijzing vaste ligplaats(en)
1. De toelating tot het lidmaatschap van de vereniging en de toewijzing van een vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse worden geregeld in het haven- en huishoudelijk reglement.
2. Het bestuur beslist over de toelating van leden, aspirant-leden, jeugdleden en begunstigers.
3. Elk lid heeft overeenkomstig het bepaalde in het haven- en huishoudelijk reglement een vaste ligplaats toegewezen gekregen in de jachthaven van WSV Den Osse.

Artikel 8 – Schorsing
Het bestuur is gerechtigd een lid, erelid, aspirant-lid, gezinslid [4] (en daaraan gelijkgestelde mede-eigenaar) of jeugdlid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, ingeval die persoon in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat iemand is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, terwijl de aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen wel van kracht blijven.

Artikel 9 – Einde lidmaatschap van leden
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging aan de havenmeester uiterlijk een maand voor het einde van het lopende verenigingsjaar;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur:
I- indien gehandeld wordt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging;
II- indien een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
III- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
d. door ontzetting. Het lidmaatschap kan alleen eindigen door ontzetting wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Indien het lidmaatschap van een lid eindigt door overlijden, heeft de echtgenoot of echtgenote, de (geregistreerde) partner, een meerderjarig gezinslid of daaraan gelijk gestelde mede-eigenaar, of een van de meerderjarige kinderen het recht als lid tot de vereniging toe te treden door aanmelding binnen zes maanden na overlijden bij de havenmeester. Een aanmelding op basis van dit lid valt niet onder een eventuele ledenstop; evenmin is het bestaan van een wachtlijst hierop van toepassing. Een toetreding tot de vereniging op basis van dit lid omvat tevens de overname van de vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse.
3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de havenmeester. Opzegging door de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.
4. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van een volle kalendermaand. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een Jeugdleden die overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5 zijn toegelaten om een vaste ligplaats in de jachthaven van WSV Den Osse in te nemen, krijgen de ligplaats voor de duur van één verenigingsjaar toegewezen. 2 verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Een lid is niet bevoegd tot onmiddellijke opzegging van zijn lidmaatschap in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. Een lid is niet bevoegd, door opzegging van zijn lidmaatschap, een besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De maximale schorsingsperiode van een maand als genoemd in artikel 8 geldt niet voor deze situatie.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld.
8. Wanneer het lidmaatschap eindigt, vervalt het recht op een vaste ligplaats.

Artikel 10 – Einde lidmaatschap van ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers
[5] van ereleden, aspirant-leden, gezinsleden (en, jeugdleden en begunstigers kan kunnen te allen tijde eenzijdig door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft – voor zover van toepassing – desalniettemin de jaarlijkse contributie of bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 11 – Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit entreegelden en contributies van leden, aspirant- leden, aan gezinsleden gelijkgestelde mede-eigenaren, jeugdleden, bijdragen voor deelname aan activiteiten, bijdragen van begunstigers, opbrengsten uit verhuur van (vaste) ligplaatsen en winterstallingen, passantenliggelden en uit bijdragen van andere aard.
2. De hoogte van de jaarlijkse contributie, het entreegeld, de minimale bijdrage van begunstigers, het huurtarief van (vaste) ligplaatsen en winterstalling en van het passantentarief worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld.
3. De vereniging verstuurt de nota’s voor contributies en huurgelden voor (vaste) ligplaatsen in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar. De nota’s voor de winterstalling worden verstuurd nadat de boot is gestald.
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van een betalingsverplichting. Dat geldt niet voor ontheffingen aan leden van het bestuur.

Artikel 12 – Stemrecht
[6] 1. Leden en, ereleden en meerderjarige jeugdleden hebben stemrecht op de algemene vergadering.
2. Aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar hebben geen stemrecht.

Artikel 13 – Deelname aan activiteiten van de vereniging
Leden, ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers kunnen aan alle activiteiten van de vereniging deelnemen. Het lidmaatschap De rechten en verplichtingen daaraan gelijkgestelde mede-eigenaren)

Artikel 14 – Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die lid zijn van WSV Den Osse. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden worden door de algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen benoemd voor een periode van drie jaar.
2. Verkiezing van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van ’zodanige voordracht zijn bevoegd:
a. het bestuur, medegedeeld bij de oproeping voor de algemene vergadering en
b. ten minste dertig stemgerechtigde leden, schriftelijke ingediend uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de algemene vergadering bij het bestuur.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
5. Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tussen de twee personen met de meeste stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.
6. Van de bestuursleden heeft ten minste de helft voldoende kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de voorzitter.
7. Elk bestuurslid dient een op zijn bestuursfunctie toegespitste Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Artikel 15 – Einde bestuurslidmaatschap, schorsing, herverkiezing
1. Elk bestuurslid kan, ook indien hij voor bepaalde tijd is benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Voor een besluit daartoe is een volstrekte meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is één keer herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Van het in dit lid bepaalde kan worden afgeweken, dit ter beoordeling van de algemene vergadering.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door ontslag als bedoeld in lid 2;
c. door zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van ten minste drie maanden. De ontslagbrief dient te worden gericht aan het bestuur.
d. indien niet binnen twee maanden na de benoeming de in artikel 14 lid 7 bedoelde Verklaring Omtrent Gedrag is overgelegd.

Artikel 16 – Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur
1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden de overige functies aan. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt inclusief besluitenlijst, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 17 – Bestuurstaak, vertegenwoordiging
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin het voorzien in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
c. aanmerkelijke uitgaven en/of investeringen en/of financiële verplichtingen. In het haven- en huishoudelijk reglement wordt geregeld wanneer daarvan sprake is. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij twee bestuurders tezamen waaronder in ieder geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester dan wel hun respectievelijke plaatsvervangers.
7. Voor het doen van betalingen tot een maximumbedrag per gebeurtenis is de handtekening van de penningmeester voldoende. De hoogte van dit maximumbedrag wordt in het haven- en huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 18 – Financieel jaarverslag, rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks na afloop van het verenigingsjaar een financieel jaarverslag met een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek aan de algemene vergadering voor te leggen. De accountant wordt op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal drie jaren. Na het verstrijken van deze termijn mag dezelfde accountant opnieuw worden benoemd.
3. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaren te bewaren.

Artikel 19 – Raad van advies
1. WSV Den Osse kent een door de algemene vergadering te benoemen raad van advies van drie leden. Leden van de raad van advies worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn niet herkiesbaar. De raad van advies kiest uit zijn midden een woordvoerder.
2. Het lidmaatschap van de raad van advies is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur [8] of het lidmaatschap van de kascommissie. 
3. Het bestuur kan de raad van advies te allen tijde om advies vragen. Het bestuur raadpleegt de raad van advies in ieder geval bij:
a. het opstellen van de begroting;
3. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de de vereniging en de door haar in stand gehouden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van advies.
b. besluiten tot aanmerkelijke uitgaven en/of investeringen en/of financiële verplichtingen. In het haven- en huishoudelijk reglement wordt geregeld wanneer daarvan sprake is;
c. ingrijpende besluiten betreffende personen. Daartoe behoren onder meer besluiten tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en het ontslag van medewerkers.
4. Minimaal eenmaal per jaar vergadert het bestuur in aanwezigheid van de raad van advies.
5. Het bestuur mag afwijken van het advies van de raad van advies. In geval van afwijking geeft het bestuur hiervoor de reden(en) op aan de raad van advies en brengt hierover verslag uit aan de algemene vergadering.
6. De raad van advies doet jaarlijks na afloop van het verenigingsjaar verslag aan de algemene vergadering over zijn activiteiten en adviezen.

Artikel 20 – Kascommissie
1. WSV Den Osse kent een door de algemene vergadering te benoemen kascommissie van drie leden. Leden van de kascommissie worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn één keer herkiesbaar. De kascommissie kiest uit zijn midden een woordvoerder.
2. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het lidmaatschap van de raad van advies.
3. De kascommissie onderzoekt [9] de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en controleert de doelmatige inzet van de middelen alles in de ruimste zin van het woord. De kascommissie brengt in de vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld aan de algemene vergadering mondeling verslag van haar bevindingen uit. De kascommissie komt daartoe tenminste één maal [10] per jaar bijeen. Het bestuur verschaft de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen, toont haar desgewenst de kas en de waarden en stelt de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan de kascommissie de algemene vergadering voorstellen om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Artikel 21 – Bestuurscommissies
1. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taken terzijde laten staan door commissies.
2. De bevoegdheid tot het instellen en opheffen van deze commissies berust bij het bestuur.
3. De commissies oefenen hun taak uit aan de hand van richtlijnen verstrekt door het bestuur. Zij doen dat onder volledige verantwoordelijkheid van het bestuur.
4. Een commissie bestaat uit ten minste twee leden. Indien een bestuurslid deel uitmaakt van een commissie, berust bij hem het rapporteur schap.
5. Leden van commissies die zich specifiek richten op jeugdigen dienen vooraf een op de taken van de commissie toegespitste Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Artikel 22 – Algemene vergadering
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Artikel 23 – Bijeenroeping algemene vergaderingen
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de mailadressen van de leden, ereleden, aspirant-leden, mede-eigenaren, jeugdleden en begunstigers volgens de ledenlijst bedoeld in artikel 4. De termijn van de oproeping bedraagt ten minste twee weken, de dag van de oproeping niet meegerekend. Het bestuur kan in naar zijn oordeel spoedeisende gevallen deze termijn verkorten tot ten minste drie dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering gehouden, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Tijdens deze vergadering staan in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda:
a. jaarverslag en financiële verantwoording van de penningmeester met een voorstel voor de begroting van het al lopende jaar;
b. een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek; c. verslag van de raad van advies;
d. verslag van de kascommissie;
e. indien aan de orde: benoeming leden van de raad van advies;
f. benoeming leden van de kascommissie;
g. indien aan de orde: benoeming van de accountant;
h. indien aan de orde: benoeming en/of herbenoeming van bestuursleden (rooster van aftreden). Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van ten minste 45 stemgerechtigde leden, gericht aan de secretaris, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op een wijze waarmee zoveel mogelijk leden worden bereikt.

Artikel 24 – Toegang, stemrecht en machtiging
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers. Een geschorst persoon heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Aspirant-leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene vergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
4. Ieder lid dat niet geschorst is heeft één stem.
5. Leden kunnen zich op de algemene vergadering door een ander lid of een meerderjarig gezinslid doen vertegenwoordigen en het stemrecht via een gedateerde op naam uitgeschreven volmacht (ter inzage van het bestuur) overdragen aan dit lid. Een lid, erelid of meerderjarig gezinslid kan voor maximaal twee andere stemgerechtigde leden als gevolmachtigde optreden. Het bestuur houdt een register bij van machtiging, dat ter inzage van de aanwezige leden dient te zijn. Er kan alleen een machtiging worden verstrekt voor onderwerpen genoemd in de agenda, zoals die bekend was ten tijde van het verstrekken van de machtiging.

Artikel 25 – Voorzitterschap en notulen
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter worden ondertekend.

Artikel 26 – Besluitvorming en stemming
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet- schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
5. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
6. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij de voorzitter een mondelinge stemming voorstelt en géén der perso(o)n(en) waarover wordt gestemd of stemgerechtigden zich daar vóór de stemming tegen verzet. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Artikel 27 – Statutenwijziging
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten gelijktijdig met de aankondiging voor deze algemene vergadering, de voorgestelde statutenwijziging(en) ter inzage geven.
3. Het besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is het vereiste quorum niet aanwezig, dan wordt binnen een maand, doch niet eerder dan veertien dagen na voornoemde vergadering een tweede vergadering als hiervoor bedoeld bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 28 – Haven- en huishoudelijk reglement
1. De algemene vergadering kan bij haven- en huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het haven- en huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. Het haven- en huishoudelijk reglement is bindend voor alle betrokkenen.
3. Wijziging van het haven- en huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of indien dit wordt verzocht door ten minste dertig stemgerechtigde leden van de vereniging.

Artikel 29 – Bestuurlijke leidraad
1. Het bestuur stelt een bestuurlijke leidraad op waarin in ieder geval de volgende zaken aan de orde komen: missie, waarden, visie, (meerjaren-)doelen en strategie. De bestuurlijke leidraad wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurlijke leidraad is een zelfstandig document naast de statuten en het haven- en huishoudelijk reglement, en vormt een leidraad voor de leden en het bestuur om met elkaar de vereniging vorm te geven.

Artikel 30 – Ontbinding en vereffening
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel [11] 26 27 is van overeenkomstige toepassing.
2. In de vergadering, waarin het besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen, zal worden beslist wie met de liquidatie [12] zal (zullen) worden belast
3. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

Artikel 31 – Slotbepaling
1. Alle leden, ereleden, aspirant-leden, gezinsleden, mede-eigenaren, jeugdleden en begunstigers worden geacht kennis te hebben genomen van de statuten en het haven- en huishoudelijk reglement.
2. In gevallen waarin deze statuten of het haven- en huishoudelijk reglement niet voorzien, alsook bij verschillen van uitleg daarvan, beslist het bestuur met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
3. Op deze statuten is het Nederlands recht van toepassing.